2020-05-29 17:00Nyheter

Rättssäkerheten kräver ett medicinskt perspektiv

Vi förstår att de intresseavvägningar som ska göras i sjukförsäkringen är många och ytterst komplexa. Men det övergripande målet måste oavsett vara en rättssäker motivering i beslutet, vilket förutsätter en förståelse av innebörden i de medicinska underlagen hos utredarna. För att underlätta detta tror vi att ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården vore bra.

Sjukhusläkarna ställer sig i huvudsak positiva till det som föreslås i utredningen, eftersom samtliga förslag ska underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete. Tyvärr är en erfarenhet att Försäkringskassan de senaste åren inte tar hänsyn till den medicinska bedömningen av patienten, utan eftersträvar att läkaren följer en mall där sjukdomen ska omformuleras så att den passar in i denna bedömningsmall.

Det ser alltså korrekt ut på pappret, men gör att en sjuk patient kan bedömas som tillgänglig för arbetsmarknaden, trots att läkaren utifrån medicinska grunder inte ser personen som arbetsför. Att Försäkringskassan inte samarbetar mer med hälso- och sjukvården är synd, också utifrån perspektivet att patientens rehabilitering brukar gå bäst om flera aktörer samarbetar.

Sjukhusläkarna vill se:

  • Ökat samarbete mellan Försäkringskassan och sjukvården med kontinuerliga avstämningsmöten och utarbetade samarbetsrutiner
  • Möjligheter att göra inspel utanför den snäva bedömningsmall som finns i nuläget

Mer funktionella utlåtanden till Försäkringskassan – något som kräver ökat medicinskt perspektiv – kan göra stor skillnad för den enskilde patienten, liksom det kan underlätta för läkaren i det vardagliga arbetet. Det låter därför bra att Försäkringskassan har inlett ett omfattande utvecklingsarbete för att öka kvalitén i utredningarna. Då hoppas vi att man också tar hänsyn till det medicinska perspektivet och behovet av ett ökat samarbete.

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

Sten Östenson, överläkare i kardiologi och styrelseledamot Sjukhusläkarna

Läs artikeln i Dagens Arena


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg