2020-11-11 13:31Pressmeddelande

Barnläkare får arbetsmiljöstipendium för studie om läkarnas upplevelser av att arbeta under pandemin

null

Barnläkaren Kristina Henriksson tilldelas Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” för sitt arbete med en av få svenska studier om läkares arbetsmiljö och hälsa. – Det känns jätteroligt att just arbetsmiljö uppmärksammas. Det är en fråga som inte brukar komma i första rummet, säger Kristina Henriksson.

Studien undersöker läkares erfarenheter av att arbeta under pandemin och ingår som en del av den större forskningsstudien ”Friska läkare: en studie över svenska läkares arbetsmiljö och hälsa”. Kristina Henrikssons handledare Emma Hagqvist vid Arbetsmedicin på Karolinska institutet är också forskargruppsledare i det projektet. Målet är att kartlägga läkares psykiska hälsa och att se om det finns arbetsmiljömässiga faktorer som kan relateras till ohälsa.

– Vi har två stipendiater i år på temat Hållbart arbetsliv.[1] Det måste till både krafttag och kunskap om läkares arbetsmiljö, särskilt när specialistläkare har blivit ett riskyrke för långtidssjukskrivningar. Svaren finns på arbetsplatserna, och där fångar Kristina Henrikssons studie upp det som har hänt nu under pandemin och ger oss värdefull kunskap, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

För Kristina Henriksson, som genomför studien som en del av sin specialisttjänstgöring, innebär stipendiet att tid frigörs till intervjuer.
– Intervjustudier är tidskrävande men stipendiet möjliggör att jag kan anlita hjälp med att exempelvis sammanställa resultatet och istället få mer tid till själva intervjuerna. Jag planerar också att använda en del av medlen till att presentera resultaten på en konferens. Det är så fint att få uppmuntran för det vi gör!

Sjukhusläkarnas stipendium ”Hållbart arbetsliv” på 30 000 kronor utlystes våren 2020 för att skapa mer kunskap om etisk stress och arbetsrelaterad ohälsa bland läkare.

Kristina Henriksson är ST-läkare i pediatrik vid Östersunds sjukhus.

Motiveringen lyder: ST-läkaren i pediatrik Kristina Henriksson får Sjukhusläkarnas stipendium “Hållbart arbetsliv” för arbetet med en av få svenska studier om läkares arbetsmiljö och hälsa. Inom ramen för sitt vetenskapliga arbete intervjuar hon ST-läkare om deras erfarenheter av att arbeta under covid-19 pandemin. Intervjuerna är en del av en större forskningsstudie om läkares psykiska ohälsa. Att undersöka de organisatoriska omställningar och konsekvenser för hälsan som läkararbetet inneburit under pandemin, kan väntas ge värdefull kunskap inför kommande kriser.

Bifogas: 
Foton – Kristina Henriksson och Emma Hagqvist (fotograf Marlene Magnussen) 

För mer information, kontakta: 

Karin Båtelson, 070-790 73 47, Karin.batelson@slf.se                                       Kristina Henriksson, 070-307 04 90, Kristina.henriksson@regionjh.se

[1] De andra stipendiaterna är Jill Taube och Maria Zetterlund Gustafsson från nätverket ”Vem tar hand om doktorn?” Se pressmeddelande från Sjukhusläkarna 2020-11-05.


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg