2019-01-18 17:15Pressmeddelande

“Bra visioner i överenskommelsen - men vårdplatser, fortbildning och goda incitament kommer krävas”

null

Överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna lovar en uppdaterad kömiljard, en primärvårdsreform med rätt till fast läkarkontakt och stärkta kvalitetskrav inom vården. Även patienträttigheterna stärks enligt överenskommelsen som blir utgångspunkt för den nya regeringen.
— Det är bra områden som man prioriterar men om vi vill korta köerna och förbättra sjukvården så behöver vi ha fler vårdplatser med adekvat bemanning säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Enligt överenskommelsen mellan de fyra partierna ska en kömiljard införas och den ska omfatta hela vårdkedjan, med särskild hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov.
— I kömiljarden måste man tänka på helheten, där även väntetid på utredningar ingår, och följa medicinska prioriteringar men också ge vård i rätt tid till alla som behöver. Det kräver ett långsiktigt arbete, som inte kommer täckas av att landstingen jagar en enstaka en kömiljard, säger Karin Båtelson.

Rätten till en fast läkarkontakt stärks och en primärvårdsreform införs.
— Det är positivt med en fast läkarkontakt men det är viktigt att patienterna listas på läkare och inte på hus. Likaså behöver vi skapa incitament för att sjukhusläkare ska kunna och vilja arbeta inom öppenvården i ökad utsträckning. Vi behöver titta på arbetsmiljö, bisyssleregler och pensionsavtal.

Även kvalitetskraven inom sjukvården och äldreomsorgen förstärks. Karin Båtelson ställer sig positiv men tillägger att sjukvården bygger på att det finns personer med rätt kompetens.
— Vi vill ha reglerad fortbildning. Patienten har rätt att träffa uppdaterade läkare. Lönemässigt ska också erfarenhet löna sig. Resultat ska återkopplas så att vården kan utvecklas.

Överenskommelsen innebär också att patienträttigheterna stärks, vilket är helt i linje med Sjukhusläkarnas politik om ökad valfrihet av vårdgivare över regiongränserna och rätten att själv välja sjukhus.
— Jag är också väldigt bekymrad om klimatsatsningarna inte får samma fokus. Sambandet mellan klimatförändringar och hälsa måste uppmärksammas. 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg