2023-08-22 07:36Pressmeddelande

Nordiska läkare i upprop om uppgiftsväxling i sjukvården

Elin Karlsson, Sjukhusläkarna, säger att task-shifting kräver relevant utvärdering och kvalitetskontroll.Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, understryker vikten av att uppgiftsväxling bygger på medicinska beslut. Foto: Pressbilder

Task-shifting måste ersättas av ”optimizing tasks”. Att växla arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper i vården ska styras av medicinsk kvalitet och patientnytta – inte av personalbrist och besparingskrav. Det betonar Sjukhusläkarna och överläkarföreningarna i Danmark, Norge och Finland i ett gemensamt ställningstagande.

– Det är helt avgörande att förändringar i arbetsuppgifter inom sjukvården sker utifrån patientbehov och medicinsk utveckling. En permanent resursbrist får inte leda till permanenta nödlösningar. Vi måste gå från task-shifting med varierande kvalitet till att optimera vem som gör vad inom vården – och till störst nytta för dagens och morgondagens patienter. Det kräver medicinsk kompetens. Utvecklingen ska ske med läkare i spetsen, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna.

I tider av personalbrist och ökad belastning har task-shifting, eller uppgiftsväxling, blivit ett vanligt sätt att försöka hantera problemen. Patientrelaterade läkaruppgifter flyttas över till andra yrkeskategorier, till exempel till sjuksköterskor, medan läkares tid i allt större utsträckning fylls av administrativt arbete.

I ett gemensamt uttalande från NordÖl, det nordiska rådet för sjukhusläkare, framhåller föreningarna att task-shifting måste leda till likvärdig eller förbättrad behandling och inte riskera patientsäkerheten. Uppgiftsväxling som inkluderar medicinsk bedömning måste också innefatta ansvar, och ska ledas av läkare. Föreningarna lyfter därtill fram att personal som arbetar med nya uppgifter måste få tillräckligt med tid för utbildning. Task-shifting ska kännetecknas av väl definierade uppgifter och resultatområden, och kräver relevant övervakning, uppföljning, utvärdering och kvalitetskontroll.

– Det är viktigt att vi använder resurserna på bästa sätt. Det finns stor potential i att exempelvis låta medicinska sekreterare avlasta läkare mer i vissa administrativa delar, men läkare måste alltid vara delaktiga inför beslut om task-shifting i vården. Task-shifting kan rätt använt leda till ett effektivare resursutnyttjande och skapa en acceptabel arbetsbelastning. Det får inte äventyra möjligheterna till utbildning eller fortbildning, säger Elin Karlsson.

Läs uttalandet här.

NordÖls hemsida hittar du härOm Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson
Adam Öhman
Kommunikationsansvarig (föräldraledig)
Adam Öhman