2020-11-30 10:48Pressmeddelande

SILF får Friska Sjukvårdspriset för kunskapsspridning under pandemin

null

Sjukhusläkarna tilldelar Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) Friska Sjukvårdspriset för deras insatser under coronapandemin.                                           – Vi är glada och stolta över att vårt arbete uppmärksammas, säger ordföranden Lars-Magnus Andersson.

Redan under inledningen av pandemin såg infektionsläkarföreningens medlemmar ett stort behov av kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte. Det fick föreningen att börja med återkommande webbinarier med vetenskaplig uppdatering om covid-19 och lägesrapporter från olika delar av landet. Webbinarierna blev också viktiga för att sprida nya arbetssätt och behandlingsrekommendationer i Sverige.

– Både vi i styrelsen och medlemmarna tycker att vi har hittat ett effektivt forum för att dela information. Vi är väldigt nöjda med att webbinarierna fungerar som ett sätt att kommunicera med varandra, säger Lars-Magnus Andersson.

Tillsammans med Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen tog SILF även fram det första förslaget till Nationellt vårdprogram för Covid-19, vilket publicerades i juni och löpande uppdateras.

Friska Sjukvårdspriset tilldelas någon eller några som genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården för patienter och läkare. Priset har funnits sedan 2008 och delas vanligtvis ut en gång per år. 2020 är dock ett speciellt år på många sätt och Sjukhusläkarna anser att det är viktigt att lyfta positiva initiativ i den verklighet som pandemin inneburit. Därför väljer Sjukhusläkarna att dela ut ett andra Friska Sjukvårdspris i år.

– Framförallt är det viktigt att synliggöra den kraft som finns inom professionen när det gäller. SILF visar prov på eget initiativ, med omedelbart resultat, utanför arbetstid. Tid för utveckling, forskning och kollegialt utbyte – också mellan olika discipliner – borde vara en självklarhet i allas kliniska vardag. Istället gäller detaljstyrning och övertro på checklistor, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson.

– Forskning och fortbildning är dessutom ofta det första som dras in vid sparkrav. Men utveckling, forskning och nya initiativ borde ha samma status, och medföra samma krav på måluppfyllelse, som att ”hålla budget” och ”produktion”. Det är ju själva grunden för en effektiv vård, fortsätter hon.

Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) är Svenska Läkaresällskapets sektion och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening inom ämnesområdet infektionssjukdomar. Föreningens ändamål är att främja hälso- och sjukvården vad avser forskning, utveckling och utbildning samt europeiskt samarbete inom ämnesområdet. Ordförande Lars-Magnus Andersson är verksamhetschef på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg.

Motiveringen lyder: Friska Sjukvårdspriset 2020 tilldelas Svenska Infektionsläkarföreningen för att ha startat en vetenskaplig, lärande och kollegial arena som garanterade Sveriges covidpatienter den, i varje skede, mest evidensbaserade vården under pandemins första brinnande fas. Detta med en tillgänglighet som också spred kunskapsläget och förståelse långt utanför den egna kretsen. Arbetet resulterade i att föreningen i samarbete med Föreningen för Klinisk Mikrobiologi och Svenska Hygienläkarföreningen rekordsnabbt kunde skriva det första nationella vårdprogrammet för covid-19. Att professionen driver utvecklingen, i brett samarbete direkt från kliniken, är framgångsfaktorn. Det är önskvärt att detta arbetssätt sprider sig, med ledorden professionellt, prestigelöst och till och med publikt.

För mer information, kontakta: 

Karin Båtelson, 070-790 73 47, Karin.batelson@slf.se                                         

Lars-Magnus Andersson, 070-3407450, lars-magnus.andersson@vgregion.se


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att tillvarata våra medlemmars professionella, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 20 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Wendela Zetterberg
Kansliansvarig
Wendela Zetterberg