2022-10-14 16:31Pressmeddelande

Ett välkommet första steg för en bättre vård – nu måste takten öka

Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. Foto: Stefan Tell

Det avtal som ligger till grund för den nya regeringen tar upp flera angelägna vårdreformer. Nu återstår det att gå från ord till handling. 
 
I den politiska överenskommelsen inför regeringsbildningen framgår det bland annat att en utredning med uppdraget att belysa för- och nackdelar med att införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap ska tillsättas.

– Sjukhusläkarna välkomnar den nya regeringens ambition att förbättra vården. Ska ambitionen lyckas krävs att man lyssnar på oss i professionen, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson.  

Vi är glada över beskedet att ett statligt huvudmannaskap ska utredas.

– Vi vill se en sjukvård utan regionernas in- eller utlåsningseffekt med en ökad nationell styrning. Det är helt orimligt att personliga kontakter fortfarande ska vara den avgörande faktorn för fungerande regionala samarbeten. Dagens system med 21 självständiga regioner med otillräcklig samordning har spelat ut sin roll i vården, konstaterar Elin Karlsson. 

För Sjukhusläkarna är det självklart att vården ska ges på lika villkor efter medicinska behov – oavsett patientens juridiska status. Det är en grundbult i vår yrkesetik. Men i dag är inte vården formad utifrån denna princip. När varje region har rätt att anpassa vårdutbudet utifrån sina prioriteringar är i stället själva ojämlikheten inbyggd i systemet.

Att patienter exempelvis tvingas flytta till en annan region för att få tillgång till viss läkemedelsbehandling eller vård är inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige.

Vi hoppas att regeringen även fattar beslut om att införa en skarp patienträttighetslag, som tvingar regionerna att ge patienterna den vård de har rätt till samt inför en reglerad fortbildning för oss läkare. Det borde ses som patienternas självklara rättighet att alltid få tillgång till evidensbaserad och patientsäker vård. 

Den svenska vården står inför en rad utmaningar som undergräver patientsäkerheten och bidrar till en undermålig arbetsmiljö. Utvecklingen går att vända men det kommer att krävas reformer och ökad statlig styrning. 

– Sjukhusläkarna är övertygade om att det går att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten och vi har förslag på lösningar. Vi bidrar både gärna med dem och konstruktiva samtal med såväl regeringen som regionerna, säger Elin Karlsson.

Sjukhusläkarna kräver:
• ökad statlig styrning
• vård efter medicinskt behov oavsett juridisk status
• att en patienträttighetslag införs
• att rätten till fortbildning regleras
• bättre samarbete mellan regionerna 


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.


Kontaktpersoner

Elin Karlsson
Ordförande
Elin Karlsson