2022-05-20 10:14Pressmeddelande

Det måste bli verkstad av Tillgänglighetsdelegationens förslag

Tillgänglighetsdelegationen slutbetänkande överlämnas av särskilda utredaren Gunilla Gunnarsson till socialminister Lena Hallengren och Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson kommenterar.

Det går att påverka den bristande tillgängligheten i hälso- och sjukvården och korta vårdköerna. Receptet stavas tillit till professionen, verksamhetsnära ledarskap, fokus på kärnverksamheten och samarbeten över regiongränserna.

Bristande tillgänglighet och långa vårdköer har präglat den svenska hälso- och sjukvården sedan 1960-talet men de går att påverka. Det konstaterade Gunilla Gunnarsson när hon lämnade över Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram” till socialminister Lena Hallengren (S). Utredningen pekar på de behov av förändringar som vi länge har krävt.

– Ansvaret för den bristande tillgängligheten faller i första hand på regionerna. De har inte tagit sitt ansvar på decennier. Bristande tillgänglighet, långa vårdköer och vårdplatsbrist har sitt pris och det är patienterna och hälso- och sjukvårdens personal som får betala. Det är oacceptabelt att vi har en lagstiftning som inte följs. Vi vill därför se förändringar som tvingar regionerna att leva upp till sitt ansvar, vi förordar en patienträttighetslag, säger Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson. 

Gunilla Gunnarsson presenterade en rad konkreta förslag som kommer att göra skillnad om de genomförs. Hon betonade vikten av mer samarbete över gränserna – mellan regionerna men också mellan staten och regionerna. Hon pekade även på de viktiga lärdomar som drogs under pandemin: att medarbetarnas engagemang är en nyckelfaktor, att det behövs mer verksamhetsnära ledning och styrning. Att onödig administration tas bort och att den digitala utvecklingen tas tillvara. Dessutom behöver regionerna lära sig av de metoder som faktiskt fungerar. 

– Sjukhusläkarna välkomnar utredningens förslag, som ligger i linje med våra egna. Det behövs inte fler kortsiktiga stimulansbidrag utan nu måste de konkreta åtgärder som utredningen föreslår genomföras. Ansvariga politiker och tjänstemän behöver skyndsamt prioritera kärnverksamheten och se över ledarskapet i vården. Professionen måste få en betydligt tydligare roll att leda sjukvården – precis som under pandemin, konstaterar Elin Karlsson.

Flera av utredningens förslag kan omedelbart leda till ändrade arbetssätt i regionerna, då de varken kräver lagändringar eller stora budgetändringar. 

– Från statens sida har det skett skifte i synen på tillgänglighet och behovet av vårdplatser. Samma insikt verkar inte ha nått ut i regionerna. Men vi har inte längre tid att vänta – köerna måste kortas, säger Elin Karlsson.

Ett steg i rätt riktning är de förslag till förändringar av vårdgarantin som Tillgänglighetshetsdelegationen förslår, bland annat att tidsgränsen i vissa fall sänks till 60 dagar. 

– Här vill Sjukhusläkarna dock gå ett steg vidare och skärpa garantin till max 30 dagar enligt dansk modell. Om man kan hålla den snävare i gränsen i Danmark skulle vi även kunna göra det i Sverige.  Det finns inget självändamål att patienterna väntar i kö, slår Elin Karlsson fast. 

Kontakt: 
Elin Karlsson
e-post: elin.karlsson@slf.se
mobil: 073-501 16 30


Om Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund med uppgift att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den medicinska undervisningen och forskningen samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Vi organiserar specialistläkare inom sjukhusspecialiteter på sjukhus och i öppen specialistvård, liksom professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. Vi har cirka 21 000 medlemmar.